മസാജ് തോക്കുകൾ പേശികൾക്ക് ദോഷകരമാണോ?

ഇല്ല. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ, മസാജ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാജ് നിങ്ങളുടെ പേശികൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്തില്ല.

ബോബിറ്റോ മസാജ് ഗൺ അവലോകനങ്ങൾ 2022

2022-ൽ വിപണിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ബോബിറ്റോ മസാജ് തോക്കുകൾക്ക് എല്ലാ വശങ്ങളിലും ശക്തമായ ഉൽപ്പന്ന മത്സരക്ഷമതയുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ വേദനയുള്ള പേശികൾക്ക് മധുരമുള്ള ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനുള്ള മികച്ച മസാജ് തോക്കുകൾ

Theragun PRO മസാജ് ഗൺ, ഹൈപ്പർവോൾട്ട് 2 പ്രോ മസാജ് ഗൺ, VYBE മസാജ് ഗൺ എന്നിവ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, ഈ മൂന്ന് മസാജ് തോക്കുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേദനയുള്ള പേശികളിൽ നിന്ന് മികച്ച ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

മസാജ് തോക്കുകൾ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുമോ?

ഇല്ല. മസാജ് തോക്കിന് പേശി നോഡ്യൂളുകളെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഇതിന് പേശി നോഡ്യൂളുകൾ ഒഴിവാക്കാനാകും.

ഹൈപ്പർവോൾട്ട് മസാജ് തോക്കിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

ഹൈപ്പർവോൾട്ട് മസാജ് തോക്കിന്റെ പ്രകടനവും ശബ്ദ നിയന്ത്രണവും രൂപവും പ്രവർത്തന രൂപകൽപ്പനയും മികച്ചതാണ്.

ആമസോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏത് മസാജ് ഗൺ വാങ്ങണം?

നിങ്ങൾ ആമസോണിൽ മസാജ് തോക്കുകൾക്കായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.