ഒരു വാട്ടർപിക് ഫ്ലോസർ എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കും?

പൊതുവേ, ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോസർ സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളം നിലനിൽക്കും.

വാട്ടർ ഫ്ലോസറും വാട്ടർപിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

വാട്ടർ ഫ്ലോസറിന്റെ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നാണ് waterpik, അതിന്റെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിനും നീണ്ട ചരിത്രത്തിനും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നന്നായി അറിയാം.

വാട്ടർപിക്ക് ഹാർഡ് ടാർടാർ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. വാട്ടർപിക്ക് കട്ടിയുള്ള ടാർടാർ നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല.

ഒരു വാട്ടർപിക്ക് എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കണം?

സാധാരണ ഉപയോഗത്തിൽ, ഓരോ ചാർജിനു ശേഷവും ഒരു വാട്ടർപിക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കും.

വാട്ടർപിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കുന്നുണ്ടോ?

അതെ. പല്ല് തേച്ചതിന് ശേഷം വാട്ടർപിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മികച്ച ഫലം നൽകുന്നു.

വാട്ടർ ഫ്ലോസർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർപിക്ക് ഏതാണ് നല്ലത്?

വാട്ടർപിക്ക് മികച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

വാട്ടർപിക്കിനുള്ള വ്യത്യസ്ത അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ഹാൻഡിൽ, നോസൽ, വാട്ടർ റിസർവോയർ എന്നിവയാണ് വാട്ടർപിക്കിനുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റുകൾ.

ഒരു വാട്ടർപിക്ക് നിങ്ങളുടെ മോണയിൽ രക്തസ്രാവമുണ്ടാക്കുമോ?

വാട്ടർപിക്കുകൾ സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ മോണയിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാക്കില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാട്ടർപിക്ക് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടർപിക്ക് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല.